Property Law

Visste du at du kan ha «advokatforsikring» innbakt i dine private forsikringer?

By 17. February 2021 No Comments

Er du part i en pågående eller potensiell tvist? Med for eksempel naboen? Boligselger? Håndverker? Leietaker? Eller kanskje med utbygger?

Gjennom dine private forsikringer vil du kunne få dekket utgifter til advokat i forbindelse med en tvist knyttet til en forsikret eiendel. Ordningen er særlig praktisk i tvister som gjelder eiendom.

Hvilke tvister kan være dekket av rettshjelpsforsikring?

Enhver tvist knyttet til en forsikret eiendel, som f.eks. bolig, fritidseiendom, bil eller båt, kan være dekket under den respektive eiendelens forsikring. Også ved tvister mot håndverker, leietaker, naboen, kommunen eller utbygger, vil man kunne få advokatbistand dekket gjennom bolig- eller innboforsikring.

Særlig praktisk ved reklamasjonssaker

Et typisk tilfelle er at man kjøper en bolig eller hytte og avdekker en mangel som selger hefter for. Mange selgere tegner eierskifteforsikring og får dekket advokatbistand i slike tvister gjennom sitt eierskifteforsikringsselskap. Som kjøper vil man kunne få dekket sine advokatutgifter gjennom bolig- eller innboforsikring. Selger som ikke har tegnet eierskifteforsikring, vil også kunne få dekket advokatutgifter gjennom sin bolig- eller innboforsikring.

Sameier og borettslag

Som seksjonseier eller andelseier i sameier og borettslag vil du kunne få innvilget rettshjelpsdekning gjennom din innboforsikring. Dette gjelder uavhengig av om det er flere seksjonseiere eller andelseiere som er part i samme sak. Videre vil også sameier og borettslag som en enhet kunne få innvilget rettshjelpsdekning gjennom sameiets eller borettslagets bygningsforsikring i saker hvor sameiet eller borettslaget som sådan er part i en tvist, enten mot egne beboere eller andre, for eksempel mot en entreprenører eller kommune.

Vilkår om at du er i en tvist

For å få innvilget rettshjelpsdekning er det et grunnvilkår at du er i en tvist.

Ofte er det et diskusjonstema om og når tvisten har oppstått. Forsikringsselskapene definerer en tvist som at du må ha fremsatt et krav, som motparten har avvist eller bestridt, helt eller delvis. I enkelte tilfeller vil man kunne få innvilget rettshjelpsdekning ved passivitet hos motparten, altså ved at du har fremsatt et krav som motparten ikke besvarer.

Det er gjennomgående også et vilkår at forsikringen er gyldig på det tidspunkt tvisten oppsto.

Egenandel

Dersom du får innvilget rettshjelpsdekning, må du som regel betale en egenandel. Egenandelen kan variere, men normalt er det snakk om en fast egenandel på kr 4 000 som betales én gang, samt en variabel egenandel på 20 prosent av overskytende utgifter, dvs. 20 prosent av advokatens honorar. Forsikringsselskapet på sin side vil dekke 80 prosent av advokatutgiftene etter at egenandelen er betalt.

Maksimaldekning

Forsikringsselskapet dekker vanligvis et beløp oppad begrenset til tvistesummens størrelse, og maksimalt kr 100 000. Har du for eksempel utestående leie overfor din leietaker med kr 40 000, utgjør dette verdien av kravet, og dermed tvistesummens størrelse. Sameier og borettslag har gjerne en noe høyere egenandel, ofte i størrelsesorden kr 10 000, men samtidig gjerne også høyere maksimalt dekningsbeløp.

Vi undersøker alltid hvorvidt en tvist er dekningsmessig under forsikring

Vi er behjelpelig med å undersøke hvorvidt din sak er dekningsmessig under en forsikring, og med å innhente bekreftelse på evt. rettshjelpsdekning fra det aktuelle forsikringsselskapet.

Anna B. Bjørnaas

Lawyer

abjornaas@melo.no
+47 909 27 423

Contact us for a non-binding assessment of your case

Book meeting