Labour lawContract law

Krav til skriftlig arbeidsavtale

By 24. March 2019 #!30Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200+02:001930#30Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200+02:00-8Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200+02:008Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200108109pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200+02:001930#/30Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200+02:00-8Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 20:10:19 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen.

Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Mange konflikter kan unngås med en tydelig arbeidsavtale som er inngått så tidlig som mulig.

Arbeidstaker har rett til å få hjelp fra tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen.

Når skal avtalen inngås?

Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Avtalen skal som et minimum gi opplysninger om følgende:

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (partenes identitet)
 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden
 • Lengde av pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten, skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er

Hvis arbeidet skal utføres i ulike perioder i løpet av året eller på uregelmessig spredte dager eller tidspunkter, skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om dette. Opplysningene må være tydelige nok til at arbeidstaker kan beregne når han eller hun skal arbeide. Dette kan for eksempel gjøres ved at arbeidsavtalen inneholder konkrete tidspunkter for når arbeid skal utføres eller at avtalen henviser til en arbeidsplan som viser når arbeidet skal utføres.

Avtaler i strid med lovverket

Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven til ugunst for arbeidstakeren. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse punktene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvis det for eksempel er avtalt en kortere oppsigelsestid enn det er anledning til i henhold til arbeidsmiljøloven, er det loven som gjelder.

Når det ikke er inngått skriftlig arbeidsavtale

Selv om arbeidsgiver skal sørge for at det foreligger en skriftlig arbeidsavtale i ethvert arbeidsforhold, er det likevel en del arbeidstakere som ikke har arbeidsavtale. En muntlig avtale er like gyldig som en skriftlig. Ved muntlige avtaler kan det imidlertid lett oppstå uenighet om hva som faktisk ble avtalt og om det i det hele tatt ble avtalt noe.

Ofte blir det påstand mot påstand. Derfor er det en klar fordel, og et lovkrav, med skriftlige arbeidsavtaler.

Arbeidstaker kan ikke gå på dagen selv om det ikke foreligger noen skriftlig arbeidsavtale, og arbeidsgiver kan ikke si opp arbeidstaker på dagen. Når oppsigelsestid ikke er skriftlig avtalt, gjelder oppsigelsesfristene i § 15-3 i arbeidsmiljøloven.

Kilde: Arbeidstilsynet

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*