Labour LawContract Law

Hvem har retten til oppfinnelser gjort i arbeidsforhold?

By 24. March 2019 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +0100p2130#30Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +01003783711pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +0100p2130#/30Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:37:21 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

En arbeidstaker har i utgangspunktet samme rett til sine oppfinnelser som andre oppfinnere. Arbeidstakeroppfinnelsesloven bestemmer imidlertid at arbeidsgiver – på nærmere bestemte vilkår – kan kreve retten til oppfinnelsen helt eller delvis overført til seg.

Oppfinnelsen må være patenterbar

Det er et vilkår at oppfinnelsen er patenterbar, ellers gjelder loven ikke.

Arbeidstakeren må ha forsknings- eller oppfinnervirksomhet som sine vesentligste arbeidsoppgaver

For det andre må arbeidstakeren ha forsknings- eller oppfinnervirksomhet som sine vesentligste arbeidsoppgaver. Og den ansatte må ha nådd frem til oppfinnelsen ved utførelsen av disse oppgavene eller oppfinnelsen må være resultatet av en nærmere angitt oppgave som den ansatte har blitt pålagt.

Oppfinnelsen må falle innenfor bedriftens virksomhetsområde

Videre er det et vilkår at utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde.

Dersom oppfinnelsen har blitt til i annet samband med tjenesten, kan arbeidsgiveren likevel kreve å få utnytte oppfinnelsen i sin virksomhet, forutsatt at den faller innenfor bedriftens virksomhetsområde.

Arbeidstakeren må melde fra til arbeidsgiver

Arbeidstaker som gjør en oppfinnelse som nevnt, skal uten unødig opphold gi arbeidsgiveren melding om dette med opplysning om hva oppfinnelsen består i.

Arbeidsgivers underretningsplikt

Arbeidsgiver som vil erverve rett til en oppfinnelse i medhold av disse reglene, må på sin side underrette arbeidstakeren skriftlig om dette innen 4 måneder etter mottakelsen av meldingen.

Arbeidsgiver har fortrinnsrett til å inngå avtale med den ansatte

Ønsker arbeidsgiveren å overta en mer omfattende rett til oppfinnelsen enn det reglene nevnt ovenfor gir adgang til, har han i et tidsrom av 4 måneder etter mottakelsen av meldingen om oppfinnelsen, fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstakeren om dette.

Er oppfinnelsen blitt til uten samband med tjenesten, har arbeidsgiveren i samme tidsrom fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstakeren om helt eller delvis å overta retten til oppfinnelsen, forutsatt at utnyttelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde. Dette gjelder ikke for universiteter og høyskoler.

Loven er fravikelig

De reglene som her er nevnt er fravikelige. Arbeidsgiver står således fritt til å avtale andre løsninger med den ansatte enn det disse reglene gir anvisning på.

Arbeidstaker har rett til rimelig godtgjørelse

Uten hensyn til hva som måtte være avtalt med den ansatte før oppfinnelsen ble til: Erverver arbeidsgiver i medhold av disse reglene eller på annet grunnlag, rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, har arbeidstakeren krav på rimelig godtgjørelse, med mindre dette ikke allerede må anses innbakt i lønn og mulige andre goder som arbeidstakeren oppebærer i tjenesten.

Ved fastsettelse av godtgjørelsen skal det særlig tas hensyn til oppfinnelsens verdi, omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt, arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for oppfinnelsens tilkomst.

Loven kan anvendes analogisk

Selv om loven direkte bare gjelder oppfinnelser, brukes ofte reglene tilsvarende for annet som de ansatte utvikler mens de er ansatt i virksomheten. For eksempel er det antatt at reglene kan anvendes analogisk på design. Da bør det imidlertid inntas en henvisning til disse reglene i ansettelsesavtalen, ellers kan det oppstå vanskelige diskusjoner om eierskap til den aktuelle rettigheten.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979