For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter foreslås videre en utvidet taushetsplikt om varslerens identitet.

– Et bedre varslervern er viktig. Vi ønsker å legge til rette for at arbeidstakere skal melde fra om kritikkverdige forhold. Dersom det er slik at arbeidstakere vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, må loven legge tryggere rammer for varsling. De endringene vi foreslår vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

De tre konkrete endringene for å styrke vernet av varslere er:

  • Innleid arbeidskraft skal også få et varslervern. I dag gjelder reglene bare for virksomhetens egne ansatte.
  • Alle virksomheter med ti ansatte eller flere blir pålagt å ha rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas.
  • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Den utvidede taushetsplikten skal gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.

Varslingsutvalg

Regjeringen har også satt ned et bredt sammensatt ekspertutvalg som skal foreta en mer grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler. Varslingsutvalget er bedt om å komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes ytterligere. Utvalgets innstilling skal legges fram våren 2018.

Les mer om varslingsutvalget her.

Samhandling mellom offentlige myndigheter

Arbeidstilsynet har fått i oppdrag å lede et prosjekt mellom relevante tilsynsmyndigheter. Et hovedmål med prosjektet er å skape god samhandling mellom offentlige myndigheter, og iverksette konkrete tiltak for at etatene skal informere og veilede varslere på en hensiktsmessig måte.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet