Spørsmål om krenkelse av foretaksnavn for Høyesterett

Vedtaket i Klagenemnda for industrielle rettigheter om at registreringen av foretaksnavnet Pangea Property Partners AS var i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, ble kjent ugyldig av Høyesterett.

I dommen vises det til at etter EØS-retten og juridisk teori er det ikke nødvendig å vurdere om foretaksnavn kan forveksles dersom det ikke er et minimum av likhet mellom de tjenestene foretakene tilbyr.

Høyesterett kom enstemmig til at Pangea Property Partners tjenester innenfor megling og såkalt corporate finance av prosjekter i markedet for næringseiendom til verdier av mange hundre millioner, ikke hadde noen likhetspunkter med Pangeas kredittkorttjenester i markedet for forbrukerkreditt.  Et nødvendig vilkår for forvekslingsfare forelå derfor ikke.

Avgjørelsen klargjør vilkårene for forvekslingsfare og betydningen av EØS-retten på foretaksnavnerettens område.

Kilde: Høyesterett