Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer

Høyesterett kom til at eiendomsoverføringer som var gjennomført som ledd i selskapsrettslige fisjoner, men ikke tinglyst, ikke hadde rettsvern i konkurs, jf. tinglysingsloven § 23. 

Høyesterett fant at vilkåret om tinglysing for «rett som er stiftet ved avtale» i tinglysingsloven § 23 også omfatter overføring ved fisjon. I forbindelse med fisjonene hadde man bevisst unnlatt å foreta tinglysing. Selv om det for enkelte av eiendommene var gått mer enn full hevdstid (20 år) siden fisjonen, var rettsvern heller ikke etablert ved såkalt selvstendig rettsvernshevd.

Avgjørelsen belyser rekkevidden av regelen i tinglysingsloven § 23 om tinglysing som vilkår for rettsvern i konkurs.

Kilde: Høyesterett