Forslaget går i korte trekk ut på at lønnsinntekter blir skattlagt etter en bruttometode med en fast sats på 25 prosent. Skattyter får ingen fradrag i skattegrunnlaget. Skatten blir fastsatt fortløpende gjennom arbeidsgivers trekk og melding til Skatteetaten. Skattyter skal ikke levere skattemelding for inntekter som blir skattlagt under ordningen.

Ordningen skal ikke gjelde for dem som har inntekter over trinn tre i trinnskatten eller for dem som har inntekt fra virksomhet.

Den nye ordningen skal være valgfri. Det innebærer at skattyter kan velge skattlegging etter de ordinære reglene i skatteloven.

Det foreslås også å oppheve det særlige standardfradraget for utenlandske arbeidstakere. Sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk får imidlertid beholde fradraget, fordi de ikke kan inngå i den nye ordningen.

Kilde: Finansdepartementet