Nye skatteincentiver for gründere

For å fremme utvikling av nye bedrifter, foreslår regjeringen en skatteincentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
– Vi trenger flere gründere i Norge, og denne ordningen vil gjøre det mer lønnsomt å investere i nye bedrifter og arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen.

– Vi ønsker å gi gründere enklere tilgang på penger og investorer. Det gir oss flere og bedre eiere, og med det et bedre og større næringsliv. Det vil gi et godt bidrag til arbeidsplasser og verdiskapingen i årene som kommer, sier næringsminister Monica Mæland.

Ordningen innebærer at personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i bestemte type selskaper, får rett til fradrag i alminnelig inntekt med inntil 500 000 kroner i årlige investeringer. Investor må beholde aksjene i minst tre år for å få rett til fradraget.

Ordningen gjelder bare investeringer i aksjeselskap. Selskapene kan maksimalt være seks år gamle, må ha færre enn 25 ansatte, beregnet ut fra årsverk, og kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 40 millioner kroner. Et selskap kan ta imot inntil 1,5 millioner kroner i investeringer årlig gjennom ordningen.

Blant annet for å redusere risikoen for skattemotivert tilpasning, foreslås at selskapene må ha et årlig lønnsgrunnlag på minst 400 000 kroner og hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning. Det blir heller ikke gitt fradrag dersom investor er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet, eller dersom investor blir ansatt i løpet av eiertiden på tre år.

Ordningen vil gjelde fra og med 1. juli 2017.

Regjeringen varsler også at de i budsjettet for 2018 vil fremme forslag til endringer i skattleggingen av opsjoner for små oppstartsselskaper.

Les mer i Prop. 130 LS (2016–2017) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Kilde: Finansdepartmentet