Kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon

Høyesterett har bestemt at kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjon i næringsforhold skal skje med utgangspunkt i en reinvestering i den virksomheten ekspropriaten driver. Det innebærer at den standardiserte satsen for kapitaliseringsrente på fire prosent, som benyttes blant annet i personskadesaker, ikke uten videre skal anvendes i slike tilfeller.

Saken for Høyesterett gjaldt ekspropriasjon av deler av et større næringsbygg. Lagmannsretten hadde under henvisning til rettspraksis lagt til grunn at den standardiserte satsen skulle anvendes uten at det var grunn til å foreta noen vurdering av de konkrete forholdene i satsen.

Høyesterett bemerket at uttalelser i tidligere avgjørelser kunne fremstå som generelle, men at det likevel ikke var etablert en alminnelig regel om at kapitaliseringsrenten ikke skal settes høyere enn den standardiserte rentesatsen. I et tilfelle som det foreliggende måtte renten fastsettes med utgangspunkt i den tilpasningsplikten som følger av rettspraksis.

Det ble videre fremhevet at den standardiserte rentesatsen ikke skal anvendes når det er tale om tap i en kort tidsperiode.

Én dommer dissenterte og bygget på at den standardiserte rentesatsen etter rettspraksis skal benyttes også ved ekspropriasjon av næringseiendom, forutsatt at det dreier seg om tap som strekker seg over lengre tid.

Kilde: Høyesterett