Det juridiske navnet på virksomheten er Advokatfirmaet Melø AS. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret og har organisasjonsnummer 917 761 108. Selskapet revideres av BDO AS, org. nr. 993 606 650.

Kontaktinformasjon

Oslo
Besøksadresse: Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo (6. etg.)
Postadresse: Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo
Telefonnummer: 22 83 40 40
E-post: post@melo.no

Trondheim
Besøksadresse: Havnegata 9, 7010 Trondheim (Pirsenteret)
Postadresse: Postboks 1206 Torgard, 7462 Trondheim
Telefonnummer: 73 52 44 10
E-post: post@melo.no

Opplysninger i henhold til tjenesteloven

Tjenesteyters yrkestittel er advokat og er gitt i Norge. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for minimum 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar som tjenesteyter/sikrede skulle pådra seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet, uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er AIG Europe Limited, postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, org. nr. 998 754 194.

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen her.

Opplysninger om pris og generelle oppdragsvilkår

Tjenesteyters oppdrag faktureres som hovedregel på grunnlag av medgått tid, men det kan i gitte tilfeller gjøres avtale om fastpris. Timespris eller fastpris avtales konkret basert på oppdragets art.

Tjenesteyter følger Advokatforeningens alminnelige vilkår for utførelse av advokatoppdrag, som adresseres i forbindelse med etablering av et konkret oppdrag.

Om dette nettstedet

Dette nettstedet og dets innhold er beskyttet under lov om opphavsrett til åndsverk. Daglig leder i Advokatfirmaet Melø AS, Atle Melø, har det redaksjonelle ansvaret for innholdet på dette nettstedet.

Nettstedet inneholder utelukkende generell informasjon. Det tilbys på ingen måte råd eller tjenester gjennom nettstedet i seg selv. Før du tar avgjørelser eller utfører handlinger som kan påvirke din økonomi eller virksomhet, bør du alltid søke konkrete råd.

Personvern

Advokatfirmaet Melø AS, ved daglig leder Atle Melø, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. I henhold til personopplysningsloven er det gitt melding om dette til Datatilsynet. Meldingens innhold er offentlig tilgjengelig og kan finnes her.

Personvernerklæring

Følgende personvernerklæring beskriver hvordan Advokatfirmaet Melø AS behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle klienter, om brukere av dette nettstedet, og om leverandører og samarbeidspartnere.

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler om advokatvirksomhet. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL ADVOKATOPPDRAG

Vi behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget, og vil kunne omfatte sensitive personopplysninger. Behandlingen av opplysninger om klienten har hjemmel i personopplysningsloven § 8a.

Behandling av opplysninger om andre enn klienten, f. eks. motparter og vitner, er hjemlet i personopplysningsloven § 8 f, hvor hensynet til den registrertes personvern veies opp mot hensynet til behandlingen av opplysningene i den enkelte sak. Advokatenes strenge lovbestemte taushetsplikt reduserer de eventuelle personvernulempene som behandlingen kan medføre, slik at hensynet til å kunne gjennomføre behandlingen blir avgjørende. Behandlingen av sensitive personopplysninger er hjemlet i personopplysningsloven § 9e, hvor behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Opplysningene utleveres kun i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

Vi vil ikke behandle personopplysninger som går ut over dette uten at samtykke er innhentet fra den registrerte før behandlingen starter, jf. personopplysningsloven §§ 8 første ledd og 9 a.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL VÅRT NETTSTED

Besøkende på vårt nettsted trenger ikke å avgi personopplysninger for å gjøre bruk av det. Nettstedet samler kun inn personopplysninger som spesifikt og frivillig er oppgitt av brukeren, det vil si navn, e-postadresse, firma og selvskrevet melding. Behandlingsgrunnlaget er i dette tilfellet samtykke fra brukeren. Ingen andre enn Advokatfirmaet Melø AS får tilgang til opplysningene som samles inn.

Dette nettstedet bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Filene kan kun leses av nettstedet og brukeren selv. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Ved å bruke dette nettstedet, aksepterer du imidlertid vilkårene om bruk av informasjonskapsler.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktperson, e-post, telefon og adresse, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og oppfylle avtalen. Slik behandling har hjemmel i personopplysningsloven § 8 a.

RETT TIL Å KREVE INNSYN OG TIL Å KREVE RETTING AV MANGELFULLE OPPLYSNINGER

Enhver som ber om det har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger som vi foretar, jf. personopplysningsloven § 18 første ledd. Den registrerte kan også be om innsyn i hvilke opplysninger om den registrerte som behandles og sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten, jf. personopplysningsloven § 18 annet ledd. Videre kan den registrerte be om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes, jf. personopplysningsloven § 27 og 28.

SLETTING

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem. Personopplysninger relatert til klientforhold slettes etter 10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte saksfiler slettes 10 år etter at saken er avsluttet.

OPPFORDRING VED BRUK AV E-POST

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at sensitive eller fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Du oppfordres derfor til ikke å inkludere sensitiv eller fortrolig informasjon i henvendelser til oss per kontaktskjema eller e-post. I den grad det er behov for å sende sensitive eller fortrolige opplysninger fra oss per e-post, vil disse bli kryptert.

ØVRIG POLICY

Vi har utarbeidet særskilte rutiner for behandling av personopplysninger (personvernpolicy) som går lenger enn det som er beskrevet her. Dersom du ønsker nærmere informasjon om disse rutinene, kan du kontakte Atle Melø på telefon +47 951 80 979 eller e-post amelo@melo.no.