Høyesterett fant at ekspropriasjonserstatning skulle fastsettes ut fra dagens salgsverdi

I forbindelse med bygging av ny E6 i Gudbrandsdalen ble det ekspropriert flere eiendommer som noen år frem i tid kunne vært utnyttet som næringseiendommer. Ved utmålingen av erstatning for eiendommene, oppsto spørsmålet om det var dagens salgsverdi eller den fremtidige salgsverdien av eiendommene som skulle erstattes.

Høyesterett la til grunn at det var dagens salgsverdi man skulle frem til, dvs. hva en rasjonell kjøper i dag ville betale for en eiendom som først kan utnyttes frem i tid. Salgsprisen på ekspropriasjonstidspunktet vil være påvirket av at kjøper må avvente utnyttelse av eiendommen, og risikoen ved dette måtte avspeile seg i diskonteringsrenten.

Høyesterett la til grunn at den standardiserte diskonteringsrenten som følger av rettspraksis, og som benyttes ved fastsettelse av ekspropriasjonserstatning etter bruksverdi, ikke er anvendelig ved erstatning for salgsverdi. I slike saker må renten fastsettes skjønnsmessig.

Dommen gir veiledning for utmåling av erstatning for salgsverdi etter vederlagsloven § 5.

Kilde: Høyesterett