Erstatning for skade etter bilansvarsloven

En mann skadet seg da han falt ned fra en konteiner som var lastet opp på en kranbil. Han fremmet krav mot If Skadeforsikring NUF, som kranbilen var forsikret i. 

Høyesterett la vekt på at det var egenskapene ved konteineren som utløste fallet, og som dessuten var av avgjørende betydning for det videre skadeforløpet.  Skaden lå derfor innenfor det såkalte laste- og losseunntaket, og forsikringsselskapet var da ikke erstatningsansvarlig etter bilansvarsloven § 4.

Tingrettens frifinnelsesdom ble stadfestet.

Saken har betydning for rekkevidden av det såkalte laste- og losseunntaket.

Kilde: Høyesterett