HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

12. desember 2018

Da det viste seg at det allerede på fradelingstidspunktet forelå forhold som gjorde at vegvesenet ikke kunne gi dispensasjon fra byggeforbudet slik at eiendommen var ubebyggelig, fant Høyesterett at det forelå en mangel som ga kjøperne rett til heving og erstatning. 

21. september 2018

Høyesterett har bestemt at kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjon i næringsforhold skal skje med utgangspunkt i en reinvestering i den virksomheten ekspropriaten driver. Det innebærer at den standardiserte satsen for kapitaliseringsrente på fire prosent, som benyttes blant annet i personskadesaker, ikke uten videre skal anvendes i slike tilfeller.

21. juni 2017

Finansdepartementet har lagt frem forslag til forenklinger i eiendomsmeglingsloven. Lovforslaget innebærer endringer i reglene om etablering av filialer, melding om endringer i ledelsen til Finanstilsynet, om bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier, og om eiendomsmeglernes tittelbruk.