Arbeidsgivers styringsrett med hensyn til seniorpolitiske tiltak

Høyesterett kom til at det lå innenfor arbeidsgivers styringsrett å avslutte seniorpolitiske tiltak, også med virkning for ansatte som allerede var inne i ordningene.

Fra de fylte 62 år hadde to lærere fått innvilget redusert arbeidsplikt til tilsvarende 80 prosent stilling. Reduksjonen ble tatt ut som én fridag i uken. De beholdt full lønn. Etter nokså kort tid besluttet kommunen å avslutte ordningen, først og fremst fordi den viste seg å bli dyrere enn opprinnelig forutsatt.

Høyesterett kom til at kommunen hvor de to var ansatt hadde anledning til å avslutte ordningen og kreve at de to kom tilbake i fullt arbeid. Det ble vist til at ordningen ikke endret de underliggende arbeidsavtalene, at dens karakter tilsa at arbeidsgiver måtte kunne gjøre endringer og at arrangementet manglet det preget av gjensidighet og beskyttelsesverdig behov for innrettelse hos arbeidstageren som måtte til for at kommunen skulle være avskåret fra å gjøre endringer.

Kilde: Høyesterett