De foreslåtte endringene består blant annet i:

  • Å sikre at aksjeeiere får nødvendig informasjon fra selskapene, enten direkte fra selskapet eller via mellommenn. Formålet er å gi aksjeeierne bedre mulighet til å utøve sine rettigheter.
  • Å gi aksjeeiere større mulighet å påvirke lønnen til ledende ansatte i selskapet.
  • Å gi aksjeeiere innflytelse og sikre mer åpenhet om avtaler som blir inngått mellom selskapet og noen som står selskapet nært, slik som styremedlemmer og daglig leder.

– Engasjerte aksjeeiere kan blant annet bidra til at selskapene tenker mer langsiktig, sier næringsministeren.

Departementet foreslår også å myke opp reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10, som gjelder mulighetene et selskap har til å gi lån og stille sikkerhet for oppkjøp av aksjer i selskapet.

Forslaget innebærer endringer i følgende lover:

  • aksjeloven
  • allmennaksjeloven
  • regnskapsloven
  • finansforetaksloven
  • verdipapirfondloven
  • lov om forvaltning av alternative investeringsfond
  • verdipapirhandelloven

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet